ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

uzemniPlany (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Datové vrstvy vzniklé na základě integrace dokumentace aktuálně platných územních plánů obcí na území KRNAP a v jeho OP. - 2017/07 - dokončeno a předáno zhotovitelem J. Wenzlem na zákl. podkladů viz bod č.5 níže 1. UP - jev 01 - zastavěné území 2. UP - jev 117 - zastavitelné plochy ( polygony zastavěného území a zastavitelných ploch přichyceny na vektorovou katastrální mapu na území KRNAP a bez garance přichycení na kat. mapu v OP) 3. Navrhované plochy změn v krajině (zpracované dle územních plánů mimo zastavěné území a zastavitelné plochy na území KRNAP a v jeho ochranném pásmu) 4. Plocha rezerv (zpracované dle územních plánů na území KRNAP a jeho ochranného pásma) 5. Kompletní výkresy plat. úz. plánů jednotlivých obcí - podklady pro integraci

Map Name: UP KRNAP - Přehled

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 100000

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates