ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (old_public/OchranaPrirody)

Arondace dle §18 odst. 3 (1)
Managementová zonace platná od 1.7.2020 (2)
A - přírodní
B - přírodě blízká
C - soustředěné péče
D - kulturní krajiny
Přirozenost ekosystémů (3)
přirozený ekosystém
částečně pozměněný ekosystém
významně pozměněný ekosystém¨
ostatní neklasifikované
Zonace KPN (4)
Ochrona ścisła
Ochrona czynna
Ochrona krajobrazowa
Otulina KPN
Stará zonace KRNAP (od 10/2015 do 06/2020) (6)
I. zóna
II. zóna
III. zóna
Ochranné pásmo
Stará zonace KRNAP (do 09/2015) (7)
I. zóna
II. zóna
III. zóna
Ochranné pásmo
Klidová území NP (8)
klidová území
BR KRNAP (10)
jádrová
nárazníková
přechodová
BR KPN (11)
jádrová
nárazníková
přechodová
Území KRNAP s omezeným vstupem (12)
Území obce se sníženým přírodním a krajinářským potenciálem (13)
Území bez používání vápence (14)
Památné stromy (15)
Přírodní památky (16)
Ptačí oblast ČR (18)
Ptačí oblast PL (19)
ptačí oblast
USES revize 2020 (21)
lok. centrum
lok. koridor
reg. centrum
reg.koridor
nadreg. centrum
nadreg. koridor
Lokální (23)
LBC
LBK
Regionální (24)
RBC
RBK
Nadregionální (25)
NRBC
NRBK
Osa regionálního biokoridoru (27)
Regionální biokoridor (28)
Regionální biocentrum (29)
Osa nadregionálního biokoridoru (30)
Nadregionální biokoridor (31)
Nadregionální biocentrum (32)
Hranice DPB (2020/06) (34)
Sklon do10° - 5m (36)
Bonitní půdně-ekologické jednotky (37)
0
30
31
34
35
36
37
39
40
41
48
49
50
55
56
58
64
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
Síť 4 (39)