ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (old_public/OchranaPrirody)

Zonace KRNAP (platná od 10/2015) (1)
I. zóna
II. zóna
III. zóna
Ochranné pásmo
Zonace KRNAP (stará, platná do 09/2015) (2)
I. zóna
II. zóna
III. zóna
Ochranné pásmo
Zonace KPN (3)
Ochrona ścisła
Ochrona czynna
Ochrona krajobrazowa
Otulina KPN
BR KRNAP (5)
jádrová
nárazníková
přechodová
BR KPN (6)
jádrová
nárazníková
přechodová
Území KRNAP s omezeným vstupem (7)
Území obce se sníženým přírodním a krajinářským potenciálem (8)
Území bez používání vápence (9)
Památné stromy (10)
Přírodní památky (11)
Ptačí oblast ČR (13)
Ptačí oblast PL (14)
ptačí oblast
Lokální (17)
LBC
LBK
Regionální (18)
RBC
RBK
Nadregionální (19)
NRBC
NRBK
Osa regionálního biokoridoru (21)
Regionální biokoridor (22)
Regionální biocentrum (23)
Osa nadregionálního biokoridoru (24)
Nadregionální biokoridor (25)
Nadregionální biocentrum (26)
Bonitní půdně-ekologické jednotky (27)
0
30
31
34
35
36
37
39
40
41
48
49
50
55
56
58
64
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
Síť 4 (29)